olmak Gizlilik Sözleşmesi ve Telif Hakkı Koruması - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
peotect

Fumax'ta, müşteri tasarımını gizli tutmanın çok önemli olduğunu anlıyoruz.Fumax, müşterilerinin yazılı onayı olmadıkça, çalışanlarının herhangi bir tasarım belgesini üçüncü şahıslara ifşa etmemesini sağlar.

İşbirliğinin başlangıcında, her müşteri için Gizlilik Sözleşmesi imzalayacağız.Aşağıdaki gibi tipik bir NDA örneği:

KARŞILIKLI GİZLİLİK ANLAŞMASI

Bu Karşılıklı Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), bu GGAAYY'ye aşağıdakiler tarafından ve arasında imzalanmıştır:

Fumax Technology Co, Ltdana iş yeri 27-05#, Doğu bloğu, YiHai meydanı, Chuangye Yolu, Nanshan, Shenzhen, Çin 518054 adresinde bulunan bir ÇİN Şirketi/Şirketi (“XXX”),

ve;

MüşteriArkadaşy, ana iş yeri 1609 av.

bundan böyle bu Sözleşme kapsamında 'Taraf' veya 'Taraflar' olarak anılacaktır.Bu belgenin geçerlilik süresi imza tarihinden itibaren 5 yıldır.

TANIK:

TARAFLAR, karşılıklı iş fırsatlarını araştırmayı amaçladıklarından ve bununla bağlantılı olarak, gizli veya özel bilgileri birbirlerine ifşa edebilirler.

BU NEDENLE, Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

MADDE I - MÜLKİYET BİLGİLERİ

Bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda, "Müseccel Bilgi", Taraflardan birinin diğerine ifşa ettiği ve ifşa eden Taraf tarafından tescilli veya gizli niteliğini gösteren bir lejant, damga, etiket veya başka bir işaretle işaretlenmiş her türlü yazılı, belgesel veya sözlü bilgi anlamına gelir. (a) bir işletme, planlama, pazarlama veya teknik nitelikteki bilgiler, (b) modeller, araçlar, donanım ve yazılım ve (c) her türlü belge, rapor, memorandum, not, dosya veya analiz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yukarıdakilerden herhangi birini içeren, özetleyen veya bunlara dayanan, alan Taraf tarafından veya adına hazırlanan.“Müseccel Bilgiler” şu bilgileri içermeyecektir:

(a) bu Anlaşma tarihinden önce kamuya açıksa;

(b) bu ​​Anlaşmanın tarihinden sonra, kabul eden Tarafın herhangi bir haksız fiili olmaksızın kamuya açık hale gelmesi;

(c) ifşa eden tarafça, kullanım veya ifşa haklarına benzer kısıtlamalar olmaksızın başkalarına verildiği;

(d) açıklayan Taraftan bu tür bilgilerin alındığı sırada herhangi bir mülkiyet kısıtlaması olmaksızın alan Taraf tarafından haklı olarak biliniyorsa veya açıklayan Taraf dışındaki bir kaynaktan mülkiyet kısıtlamaları olmaksızın alan Taraf tarafından haklı olarak biliniyorsa;

(e) Özel Bilgilere doğrudan veya dolaylı olarak erişimi olmayan kişiler tarafından alıcı Taraf tarafından bağımsız olarak geliştirilir;veya

(f) açıklayan Tarafın uygun bir koruma kararı isteyebilmesi için, alan Tarafın bu tür bir olayı derhal açıklayan Tarafa bildirmesi şartıyla, yetkili bir yargı mahkemesinin emri veya geçerli bir idari veya hükümet mahkeme celbi uyarınca ibraz edilmesi zorunludur.

 

Yukarıda belirtilen istisnaların amacı için, örneğin mühendislik ve tasarım uygulamaları ve teknikleri, ürünler, yazılımlar, hizmetler, işletim parametreleri vb. ile ilgili spesifik açıklamalar, yalnızca aşağıdakiler tarafından benimsendikleri için yukarıdaki istisnalar dahilinde kabul edilmeyecektir. Kamuya açık olan veya Alıcının mülkiyetinde olan genel açıklamalar.Ayrıca, özelliklerin herhangi bir kombinasyonu, yalnızca bireysel özelliklerin kamuya açık olması veya Alıcının mülkiyetinde olması nedeniyle, ancak kombinasyonun kendisi ve çalışma prensibi kamuya açıksa, yukarıdaki istisnalar içinde kabul edilecektir. alan veya alan Tarafın mülkiyetindedir.

 

MADDE II - GİZLİLİK

(a) Alan Taraf, ifşa eden Tarafın tüm Özel Bilgilerini gizli ve özel bilgi olarak koruyacak ve ifşa eden Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın veya burada başka şekilde özel olarak belirtilmedikçe, bu Özel Bilgiyi ifşa etmeyecek, kopyalamayacak veya dağıtmayacaktır. ifşa tarihinden itibaren beş (5) yıllık bir süre için başka herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş.

(b) Taraflar arasındaki herhangi bir ortak proje ile bağlantılı olmadıkça, alan Taraf, ifşa eden Tarafın Özel Bilgilerini kendi menfaati veya başka herhangi bir şahıs, kurum veya kuruluşun menfaati için kullanmayacaktır;Daha fazla kesinlik için, alan Taraflar tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, ifşa eden Tarafın Özel Bilgilerine dayalı olarak herhangi bir ülkenin yasaları uyarınca bir patent başvurusunda bulunulması kesinlikle yasaktır ve bu tür herhangi bir patent başvurusu veya patent tescili, İşbu Sözleşme kapsamında, alıcı Tarafların söz konusu patent başvurusu veya patent tescili üzerindeki tüm hakları, İfşa Eden Tarafa hiçbir ücret ödemeden ve diğer herhangi bir zarar rücu hakkına ek olarak, tamamen İfşa Eden Tarafa devredilecektir.

(c) Alan Taraf, ifşa eden Tarafın Özel Bilgilerinin tamamını veya herhangi bir kısmını, bir ihtiyaç dışında, alıcı Tarafın herhangi bir bağlı kuruluşuna, acentesine, memuruna, yöneticisine, çalışanına veya temsilcisine (topluca “Temsilciler”) ifşa etmeyecektir: temeli bilin.Alan Taraf, ifşa eden Tarafın Mülkiyet Bilgilerini alan Temsilcilerinden herhangi birini, bunların gizli ve tescilli yapısı ve söz konusu Temsilcinin, bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak bu Tescilli Bilgilerin korunmasına ilişkin yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeyi kabul eder.

(d) Alıcı Taraf, kendisine ifşa edilen Özel Bilgilerin gizliliğini korumak için kendi Özel Bilgilerini korumak için gösterdiği özeni gösterecek, ancak her durumda en azından makul derecede özen gösterecektir.Taraflardan her biri, bu tür bir özenin kendi tescilli bilgileri için yeterli koruma sağladığını beyan eder.

(e) Alan Taraf, açıklayan Tarafın Mülkiyet Bilgilerini açıklayan Tarafın haberdar olduğu herhangi bir kişi tarafından herhangi bir şekilde kötüye kullanılması veya kötüye kullanılması durumunda, açıklayan Tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirecektir.

(f) İfşa Eden Tarafça veya onun adına sağlanan herhangi bir belge veya materyal ve hangi biçimde olursa olsun tüm diğer Mülkiyete Ait Bilgiler (alıcı Taraf tarafından veya adına hazırlanan belgeler, raporlar, muhtıralar, notlar, dosyalar veya analizler dahil), bu tür materyallerin tüm kopyaları dahil olmak üzere, herhangi bir nedenle açıklayan Tarafın yazılı talebi üzerine, alan Tarafça açıklayan tarafa derhal iade edilecektir.

 

MADDE III - LİSANS, GARANTİ VEYA HAK YOK

Alıcı Tarafa herhangi bir ticari sır veya patent kapsamında hiçbir lisans verilmez veya bu Tarafa Özel Bilgiler veya diğer bilgiler aktarılarak ima edilmez ve iletilen veya değiş tokuş edilen bilgilerin hiçbiri, herhangi bir temsil, garanti, güvence, garanti veya teşvik teşkil etmez. patentlerin veya başkalarının diğer haklarının ihlali.Ayrıca, Özel Bilgilerin ifşa eden Tarafça ifşa edilmesi, bu bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyan veya garanti teşkil etmeyecek veya içermeyecektir.

 

MADDE IV - İHLALİN ÇÖZÜMÜ

Alıcı Taraflardan her biri, ifşa eden Tarafın Özel Bilgilerinin ifşa eden Tarafın işi için merkezi olduğunu ve önemli bir maliyetle ifşa eden Taraf tarafından veya ifşa eden Taraf için geliştirildiğini kabul eder.Alıcı Taraflardan her biri ayrıca, zararların, bu Sözleşmenin alan Taraf veya Temsilcileri tarafından herhangi bir ihlali için yeterli bir çözüm olmayacağını ve ifşa eden Tarafın, bu Sözleşmenin herhangi bir ihlalini veya ihlal tehdidini telafi etmek veya önlemek için ihtiyati tedbir veya diğer hakkaniyete uygun tedbirler alabileceğini kabul eder. Kabul eden Taraf veya Temsilcilerinden herhangi biri tarafından.Bu tür bir çözüm yolu, bu Anlaşmanın bu tür herhangi bir ihlali için münhasır çözüm olarak kabul edilmeyecek, ancak kanunen veya açıklayan Taraf için hakkaniyet çerçevesinde mevcut tüm diğer çözüm yollarına ek olacaktır.

 

MADDE V – TALEP YOKTUR

Diğer tarafın önceden yazılı onayı dışında, ne taraf ne de ilgili Temsilcilerinden herhangi biri, diğer tarafın herhangi bir çalışanını işbu tarihten itibaren beş (5) yıllık bir süre için talep etmeyecek veya istihdam edilmesini talep etmeyecektir.Bu bölümün amaçları doğrultusunda, bu tür bir talebin yalnızca genel tirajlı süreli yayınlarda veya bir taraf veya Temsilcileri adına bir çalışan arama firmasında reklam yoluyla yapıldığı durumlarda, talep, çalışan talebini içermeyecektir, ancak taraf veya Temsilcileri bunu yapmadığı sürece. bu tür arama firmasını özel olarak adlandırılmış bir çalışanı veya diğer tarafı talep etmesi için yönlendirmek veya teşvik etmek.

 

MADDE VII - ÇEŞİTLİ

(a) Bu Anlaşma, Taraflar arasındaki mutabakatın tamamını içerir ve bu Anlaşmanın konusuyla ilgili olarak önceden yapılmış tüm yazılı ve sözlü anlaşmaların yerine geçer.Bu Sözleşme, her iki Tarafın imzaladığı yazılı bir anlaşma dışında değiştirilemez.

(b) İşbu Sözleşmenin inşası, yorumlanması ve ifası ile Tarafların bu Sözleşme'den doğan hukuki ilişkileri, kanun hükümlerinin seçimine veya ihtilafına bakılmaksızın Kanada kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. .

(c) Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak, yetki veya ayrıcalığı kullanmadaki başarısızlığının veya gecikmesinin, bunlardan feragat olarak işlemeyeceği ve bunların tek başına veya kısmen kullanılmasının, herhangi bir başka veya daha fazla kullanılmasını engellemeyeceği veya işbu belge kapsamındaki diğer herhangi bir hakkın, gücün veya ayrıcalığın kullanılması.Bu Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya koşulundan feragat edilmesi, herhangi bir hüküm veya koşulun daha sonra ihlal edilmesinden feragat edildiği anlamına gelmez.Tüm feragatler yazılı olmalı ve bağlı olmak istenen tarafça imzalanmalıdır.

(d) Bu Anlaşmanın herhangi bir kısmı uygulanamaz hale gelirse, bu Anlaşmanın geri kalanı yine de tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

(e) İşbu Sözleşme kapsamında Müseccel Bilgilerin ifşası, Taraflardan herhangi birini (i) diğer Tarafla başka herhangi bir anlaşma veya müzakereye girmek veya diğer Tarafa daha fazla ifşa etmek, (ii) herhangi bir üçüncü kişiyle aynı konu veya başka bir konuyla ilgili herhangi bir anlaşma veya müzakere veya (iii) işini istediği şekilde sürdürmekten kaçınma;ancak, (ii) ve (iii) alt paragrafları kapsamındaki çabaların sürdürülmesiyle bağlantılı olarak, kabul eden Tarafın bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü ihlal etmemesi şartıyla.

(f) Yasalar aksini gerektirmedikçe, Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın bu Anlaşma veya ilgili tartışmalar hakkında herhangi bir kamuya açık duyuru yapılamaz.

(g) Bu Anlaşmanın hükümleri, buradaki Tarafların ve onların izin verilen haleflerinin ve vekillerinin yararınadır ve hiçbir üçüncü şahıs bu hükümleri uygulamak isteyemez veya bunlardan faydalanamaz.

BU HUSUSLARI TEYİDEN, burada Taraflar bu Sözleşmeyi yukarıda ilk yazılı tarih itibariyle akdetmişlerdir.